Chevrolet camaro ss on Vossen vvs-cv3

Chevrolet camaro ss on Vossen vvs-cv3

Vossen VVS-CV3

custom black finish

9,0x20 & 10,5x20