Chevrolet camaro ss on Vossen vvs-cv1

Chevrolet camaro ss on Vossen vvs-cv1

Vossen VVS-CV1

custom white finish

9,0x22 & 10,5x22